ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Identiteit van de onderneming [ Puur Happiness, EZ, BE 0839 933 787, Kortrijkstraat 62  8560 WEVELGEM, 056/40 12 60, info@puurhappiness.be]
 2. Het herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet vervoerder is het laatste goed in bezit krijgt of  het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [ Puur Happiness, Kortrijkstraat 62. 8560 WEVELGEM, 056/40 12 60, info@puurhappiness.be] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. (bijlage)

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch niet langer dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons (Puur Happiness) terug te zenden of overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voor dat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U ben alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 • Kenmerken van het goed of de dienst:

Verkoop van voedingssupplementen, natuurproducten, (biologische) voeding, natuurlijke cosmetica, edelstenen, mineralen, juwelen, alcoholische dranken, boeken geschenkartikelen

 • Prijs van het goed of de dienst

Prijzen goederen vermeld in webshop, verzendingskosten afhankelijk van gewicht van het pakket.

4,20 euro voor verzendingen tot 2 kg.

8,00 euro voor verzendingen van 2 tot 10kg.

 • Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 euro.
 • De wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst en de termijn van de levering.

Er dient ten allen tijde vooraf betaald te worden door middel van de aangeboden betalingsmogelijkheden.

De termijn van de levering bedraagt maximum 5 werkdagen.

 • Geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs:

De prijs vermeld op de webshop blijft geldig gedurende 30 dagen.

 • In geval van annulering van de bestelling door één van beide partijen is de annulerende partij eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10.%  van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 15 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen.
 • De verkoper levert aan de koper een zaak die met de overeenkomst in overeenstemming is. De bepalingen omtrent de wettelijke garantieverplichting zijn van toepassing overeenkomstig artikel 1649 bis Burgerlijk Wetboek ev.
 • Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 • De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
 • De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting ( ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. U vindt het ODR-platform via volgende weblink: onder deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Belgisch recht is van toepassing op voorliggende overeenkomst.
 • Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.


  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


 Bijlage: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan

.................................................................................................................................................            

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*).......................................
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)...............................................................................................
 •  Naam/Namen consument(en)................................................................................................
 • Adres consument(en).................................................................................................................
 • Datum...................................................................................................................................
 • Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

.............................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.PRIVACY POLICY BIJ VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze pagina beschrijft het beleid dat op deze website van Puur Happiness wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Puur Happiness. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Puur Happiness heeft afgesloten.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.

Puur Happiness behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

U heeft het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.

Contactgegevens verwerker

Puur Happiness
Kortrijkstraat 62
8560 WEVELGEM
056/40 12 60
info@puurhappiness.be 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!